Kuliah Zohor Perdana bersama Sheikh Abdul Karim Omar Al Makki